Yleiset Sopimusehdot

1. Sopimusehtojen soveltaminen ja voimassaolo

Näitä sopimusehtoja sovelletaan Somestari:n, Y-tunnus: 2849568-2 (jäljempänä Somestari) tilaajaosapuolelle (jäljempänä asiakas) toimittamaan palveluun.

Nämä yleiset sopimusehdot ovat voimassa toistaiseksi, korvaten aiemmat sopimusehdot ja koskevat vain yritysten välisiä sopimuksia (b2b).

2. Sopimuksen kohde

Sopimus koskee Somestarin asiakkaalle toimittamaa ja tuottamaa palvelua, kuten grafiikkaa, ohjelmistokoodia, analytiikkaa, konsultointia tai sivustokokonaisuutta.

Somestarin palveluiden käyttämiseen liittyvät muiden yritysten palvelut, kuten web-hotelli, sisällönhallintajärjestelmä, internet- tai matkapuhelinyhteydet eivät kuulu Somestarin vastuun piiriin - ellei siitä ole tehty erikseen sopimusta.

3. Sopimuksen syntyminen ja tarjouksen hyväksyminen

Sopimus syntyy, kun asiakas tilaa palvelun tai hyväksyy Somestarin tarjouksen joko puhelimitse, tilauslomakkeella, sähköpostitse tai paperilomakkeella.

Somestari vaatii aina asiakkaalta sähköisen tai kirjallisen hyväksynnän tarjouksesta sekä täytetyn ostajan oppaan, ellei asiasta ole toisin erikseen sovittu. Somestarilla on oikeus olla aloittamatta palvelun tekemistä tai toimittamista, jos asiakas ei ole toimittanut sähköistä tai kirjallista hyväksyntää. Tarjouksen hyväksymiseen riittää esim. sähköpostiviesti jossa lukee "hyväksyn tarjouksen".

4. Tyytyväisyystakuu

Asiakkaalla on oikeus saada 100 % rahat takaisin, jos Somestari ei toimita asiakkaan ja Somestarin välisen kaikkia tarjouspyynnön sisältämiä palveluita asiakkaalle.

Tyytyväisyystakuu ei päde, jos

1. Asiakas ei toimita palvelun valmiiksi saattamiseen tarvittavia materiaaleja sovittuun määräaikaan mennessä.

2. Asiakas haluaa päästä muokkaamaan sivustoa samaan aikaan, kun sitä rakennetaan. Koska tällöin Somestari ei voi olla varma, kuka on muokannut sivustoa ja mahdollisesti tehnyt toimenpiteitä, jotka ovat ovat rikkoneet sivuston toiminnallisuuksia.

5. Sopimuskauden pituus ja sopimuksen purku

Sopimuksen katsotaan alkaneeksi tarjouksen hyväksymisestä ja päättyvän viimeisen laskun eräpäivään.

Molemmilla osapuolilla on milloin tahansa oikeus purkaa sopimus perustelluin syin.

Mikäli sopimus puretaan tai palvelu päätetään asiakkaasta johtuvasta syystä, on asiakas velvollinen korvaamaan palvelun toimituksesta aiheutuneet kulut sopimuksen tai palvelun päättymisestä huolimatta.

Somestarilla on oikeus veloittaa kohtuulliset kustannukset purkamiseen mennessä tehdystä työstä.

6. Palvelun hinta, laskutus ja viivästyskorko

Asiakas maksaa Somestarille palvelusta tilauksen yhteydessä sovitun laskutuskauden mittaisissa jaksoissa ja sovitun hinnoittelun mukaisesti.

Somestarilla on oikeus vaatia 20 - 100 % palvelun hinnasta ennen työn aloitusta riippuen työn kokonaishinnasta.

Alle 2000 € palveluista maksetaan yleisesti 100% tarjouksen hyväksymisen jälkeen ja ennen projektin aloitusta. Somestarilla on oikeus vaatia maksu kokonaisuudessaan ennen sivuston julkaisemista.

2000-3000 € palveluista maksetaan yleisesti 50% tarjouksen hyväksymisen jälkeen ja ennen projektin aloitusta ja toiset 50% heti projektin julkaisemisen jälkeen.

Yli 3000 € palveluista yleisesti maksetaan yksi kolmasosa (1/3) tarjouksen hyväksymisen yhteydessä, yksi kolmasosa kun asiakas on hyväksynyt toimitetun palvelun, esimerkiksi kun kotisivut on julkaistu ja 1/3 kuukausi julkaisun jälkeen.

Halutessaan asiakas voi maksaa myös palvelun/työn ennakkoon kokonaisuudessaan.

Viimeiseen laskuun lisätään mahdollisesti tilatut lisätyöt, jos ne eivät sisältyneet alkuperäiseen tarjoukseen.

Somestarilla on oikeus irtisanoa sopimus ja katkaista palvelu, mikäli maksua ei ole suoritettu 14vrk huomautuksen jälkeen. Somestari varaa oikeuden irtisanoa palvelu ilman irtisanomisaikaa, mikäli maksua ei suoriteta välittömästi maksuhuomautuksen jälkeen.

Varattujen verkkotunnuksien oikeudet säilyvät Somestarilla niin kauan, kunnes asiakas on maksanut verkkotunnusta koskevat laskunsa kokonaan. Mikäli asiakas ei maksa verkkotunnusta koskevia laskuja kokonaan, Somestarilla ei ole velvollisuutta uusia asiakkaan verkkotunnuksia.

Viivästyskorko, sekä perintäkulut suoritetaan lain ja säädösten määrittämän suuruisina ja niiden määrittämällä tavalla.

7. Palvelun toimittaminen ja toteuttaminen

Somestari sitoutuu tuottamaan ja toimittamaan sovitun palvelun, graafisen-, teksti-, audio- tai videomateriaalin, Internet-sivuston ja/tai ohjelmakoodin sovitun aikataulun mukaisesti.

Palvelu on toimitettu, kun Somestari ilmoittaa palvelun olevan käytettävissä tai valmis. Palvelun toimitus on hyväksytty, ellei asiakas reklamoi siitä joko sähköpostitse tai suullisesti viimeistään seitsemän vuorokauden kuluessa siitä, kun palveluntarjoaja ilmoitti palvelun olevan käytettävissä.

Somestarilla on oikeus käyttää palvelun toimittamiseen ja tuottamiseen alihankkijoita. Somestari on kuitenkin kokonaisvastuussa palvelun laadusta myös alihankkijoiden osalta.

Asiakas on velvollinen korvaamaan toimituksesta, tuotannosta ja ajankäytöstä aiheutuneet kohtuulliset kulut, vaikka sopimus purettaisiin.

8. Asiakkaan vastuut, oikeudet ja velvollisuudet

Asiakas on vastuussa kaikesta lähettämästään materiaalista, jota hyödynnetään palveluissa - kuten kotisivuissa tai verkkokaupassa.

Asiakkaalla tulee olla käyttöoikeus lähettämäänsä aineistoon. Asiakkaan lähettämän materiaalin tulee noudattaa sen hetkisiä Suomen lakeja. Somestarilla on oikeus olla käyttämättä materiaalia, joka ei täytä näitä ehtoja.

Asiakkaalla on vastuu reagoida Somestarin hänelle esittämiin pyyntöihin kuten vedosten ja ehdotelmien hyväksymisiin sekä muihin toteutuksen kannalta tärkeisiin pyyntöihin 30 päivän sisällä pyynnön lähettämisestä. Mikäli asiakasta ei tavoiteta tämän ajan puitteissa, katsotaan tuote tai palvelu hyväksytyksi ja asiakas menettää oikeutensa muutoksiin.

Asiakas hyväksyy toimituksen, ellei hän reklamoi siitä kirjallisesti 7 päivän sisällä lopullisen version saatuaan. Asiakkaan katsotaan myös hyväksyneen toteutuksen mikäli hän ottaa palvelun tai osia siitä käyttöönsä.

Asiakkaan velvollisuus on toimittaa Somestarille tilauksen yhteydessä ja projektin edetessä oikeat ja tarvittavat tiedot. Mikäli tiedot eivät ole oikeat tai ne ovat puutteelliset, Somestari varaa oikeuden olla toimittamatta palvelua. 

Somestari voi tuottaa sopimuksen mukaisen palvelun haluamallaan tavalla. 

Asiakkaan pyynnöstä tehdyistä muutoksista, joita ei ole mainittu alkuperäisessä sopimuksessa, veloitetaan voimassaolevan hinnaston mukaisesti.

Somestarilla on oikeus muuttaa palvelun sisältöä tiedottamatta etukäteen, mikäli tämä on tarpeen esimerkiksi tietoturva- tai muista pakottavista syistä.

Verkkotunnukset
Somestari rekisteröi asiakkaan verkkotunnuksen kolmansien osapuolien ylläpitämien rekisteröintipalvelujen kautta – esim. Zoner tai Traficom (ent. Viestintävirasto).

Somestari toimii rekisteröinnissä vain maksunvälittäjänä ja verkkotunnus rekisteröidään asiakkaan toimittamin tiedoin.

Asiakas hyväksyy verkkotunnusrekisterien sopimusehdot ja vastaa siitä, että hänellä on käyttöoikeus kyseiseen verkkotunnukseen.

Somestari ei vastaa kolmansien osapuolien verkkotunnusrekisterien toiminnasta.

Jos asiakas ei ole ottanut haltuunsa Somestarin kautta tilaamaansa verkkotunnusta, Somestari laskuttaa verkkotunnuksen ylläpidosta 15 € / vuosi.

Web-hotellit
Somestari toimii Web-hotellien myynnissä Zoner Oy:n alihankkijana.

Zoner vastaa Web-hotellin toimittamisesta ja laskuttaa siitä suoraan asiakasta, ellei ole erikseen, erillisellä sopimuksella muuta sovittu.

9. Palvelun virheet, hyvitykset ja korvaukset

Asiakas on velvollinen ilmoittamaan virheestä heti sen huomattuaan. Kaikki Somestarin toimista johtuvat viat korjataan maksutta.

Asiakkaan omista toimista johtuvista korjauksista veloitetaan voimassaolevan hinnaston mukaisesti.

Somestari ei vastaa kolmansien osapuolien verkoissa tai – ohjelmistoissa esiintyvistä ongelmista tai muista virheistä.

Somestari ei vastaa virheistä tai toimintakatkoista, jotka aiheutuvat ylivoimasta esteestä (force majeure) tai kolmannen osapuolen toimista.

Mahdollisessa virhetilanteessa asiakkaan on oltava yhteydessä Somestariin yhden työpäivän kuluessa sähköpostitse tai puhelimitse.

Somestari ei vastaa asiakkaan tai kolmannen osapuolen tekemien koodimuutosten tai muun toiminnan aiheuttamista virhetilainteista tai ongelmista, mukaanlukien sisällönhallintajärjestelmien (kuten WordPress ja Shopify) ja niiden lisäosien, teemojen ja laajennusten päivityksistä aiheutuneet virheet ja ongelmat. Näistä johtuneet korjaustoimenpiteet laskutetaan voimassaolevan hinnaston mukaisesti.

10. Omistusoikeus ja jälleenmyynti

Asiakkaalla on oikeus jälleenmyydä palvelua edelleen ainoastaan, mikäli jälleenmyynnistä on nimenomaisesti sovittu kirjallisesti tai mikäli kyseisen palvelun palvelukuvauksessa on kerrottu palvelun olevan tarkoitettu jälleenmyyntiin.

Asiakas vastaa siitä, että kaikki palvelua suoraan tai välillisesti käyttävät tahot noudattavat näitä yleisiä sopimusehtoja.

Asiakas sitoutuu noudattamaan Somestari jälleenmyynnille asettamia mahdollisia erityisehtoja. 

Selvyyden vuoksi todetaan, että jälleenmyyjä myy palveluja itsenäisenä elinkeinonharjoittajana omaan lukuunsa ja omissa nimissään, eikä se saa toimia Somestarin nimissä tai tehdä Somestaria sitovia sopimuksia tai muita sitoumuksia tai velvoitteita.

Toteutettu palvelu siirtyy asiakkaan 100% omistukseen, kun palvelu on maksettu kokonaisuudessaan.

11. Muut ehdot

Sopimus on Somestarin ja asiakkaan välinen. Molemmat osapuolet sitoutuvat pitämään luottamuksellisena kaikki sopimukseen, palveluun ja/tai sen hinnoitteluun liittyvät tiedot.

Somestarilla on oikeus käyttää toteutettuja töitä referensseinään ellei asiakas sitä erikseen kiellä.

Molemmat osapuolet vastaavat siitä, että heidän palveluksessaan toimivat työntekijät, alihankkijat tai muut tahot noudattavat näitä ehtoja.

Ellei erikseen ole sovittu, on Somestarin tuottama ohjelmakoodi avointa ja sen käyttämiseen ja levitykseen pätevät avoimesta lähdekoodista tehdyt sopimukset. Lisätietoa avoimesta lähdekoodista löytyy mm. osoitteesta coss.fi/avoimuus/avoin-lahdekoodi/.

Asiakas voi halutessaan lunastaa Somestarin tuottaman ohjelmakoodin itselleen, jolloin tästä pitää olla erillinen maininta tarjouksessa.

Käytettyjen kolmannen osapuolen ohjemistokirjastojen, lisäosien ja muun koodin (kuten WordPress tai Shopify ja niiden lisäosat) kohdalla noudatetaan kunkin omia lisenssiehtoja, jotka on ilmoitettu kussakin tapauksessa lisenssin omistajan tai luovuttajan toimesta joko ohjelmakoodissa tai erillisessä dokumentissä tapauskohtaisesti.

Erimielisyydet pyritään aina ensisijaisesti ratkaisemaan neuvottelemalla. Ellei tämä ole mahdollista, oikeuspaikkana on Etelä-Savon käräjäoikeus.

Sopimukseen sovelletaan Suomen lakia.

>